pvfcdalat--
http://www.pvfcdalat.com/vi-vn/N1-nong-thon-moi-duc-trong-dat-muc-tieu-lon-4125.html?lang=vi-vn&keytemp=nong-thon-moi-duc-trong-dat-muc-tieu-lon&id=4125--
-Nông thôn mới Đức Trọng đặt mục tiêu lớn-PVFC Đà Lạt
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
   Nhớ mật khẩu
Báo cáo doanh số
Từ ngày
Đến ngày
Báo cáo doanh số
.:.Hiển thị.:.
 Thông tin sản phẩm  Mã phiếu  Ngày

Đang thêm vào giỏ hàng...

  • Trang chủ
  • Nông thôn mới Đức Trọng đặt mục tiêu lớn
THỐNG KÊ
Nông thôn mới Đức Trọng đặt mục tiêu lớn

 Theo đó, mục tiêu chung đặt ra là “Xây dựng huyện Đức Trọng thở thành huyện NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện đại, thúc đẩy vùng nông thôn phát triển bền vững theo đúng quy hoạch được phê duyệt; gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn văn hóa các dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần, dân trí của người dân ngày càng được nâng cao...”.

Như vậy, sau Đơn Dương (2015), Đức Trọng sẽ là huyện thứ hai của tỉnh Lâm Đồng đạt huyện chuẩn về NTM theo lộ trình đặt ra.

HUYỆN ĐẦU TIÊN CÓ XÃ ĐẠT CHUẨN

Đức Trọng là huyện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng có một xã đạt chuẩn NTM là xã Tân Hội - xã điểm về xây dựng NTM của quốc gia. Cùng với Tân Hội, trong xây dựng NTM, đến nay, Đức Trọng cũng đã có 4 xã đạt từ 14 - 16 tiêu chí, 6 xã đạt 10 - 15 tiêu chí và 3 xã còn lại đạt từ 7 - 9 tiêu chí NTM.

Theo UBND huyện Đức Trọng, từ 2010 đến nay, toàn huyện đã huy động được nguồn vốn gần 600 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến lúc này, mức thu nhập bình quân đầu người của huyện Đức Trọng được ghi nhận ở con số 39,5 triệu đồng/năm (năm 2010 là 19,5 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm từ 8,53% năm 2010 xuống còn 2,59% hiện nay.

Theo lộ trình đưa ra, Đức Trọng phấn đấu đến năm 2016 có ít nhất 11/14 xã hoàn thành 19 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí về NTM và 3 xã còn lại đạt ít nhất 14 tiêu chí để trở thành huyện đạt chuẩn NTM thứ 2 của tỉnh.

Cụ thể, cùng với việc giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được và phấn đấu trở thành xã anh hùng trong xây dựng NTM của xã điểm Tân Hội, huyện Đức Trọng trong năm 2014 này còn đưa 3 xã Bình Thạnh, Liên Hiệp và Ninh Loan trở thành xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Đến năm tiếp theo (2015), huyện tiếp tục phấn đấu đưa 6 xã đạt tiêu chí NTM là Hiệp Thạnh, Hiệp An, Phú Hội, Đà Loan, Tân Thành và Ninh Gia. Tiếp đến, năm 2016, Đức Trọng tiếp tục có xã Tà Năng đạt chuẩn NTM và 3 xã còn lại là Nthol Hạ, Tà Hine và Đạ Quyn đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Theo quyết định phê duyệt thì tổng nguồn vốn mà Đức Trọng cần để xây dựng NTM giai đoạn 2014 - 2016 là 4.514 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình NTM chiếm hơn 256 tỷ đồng (5,67%), vốn lồng ghép gần 149 tỷ đồng (3,3%), vốn của các DN và các thành phần kinh tế khác chiếm gần 1.108 tỷ đồng (24,54%), vốn tín dụng gần 2.620 tỷ đồng (58,03%) và số còn lại (gần 382 tỷ đồng - 8,46%) là vốn huy động trong dân.

Đến giai đoạn tiếp theo, từ 2017 -2020, Đức Trọng tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí của các xã đã hoàn thành xây dựng NTM và phấn đấu đưa 3 xã Nthol Hạ, Tà Hine và Đạ Quyn đạt 19/19 tiêu chí.

NĂM 2016, HUYỆN ĐẠT CHUẨN

Để Đức Trọng đạt huyện chuẩn về NTM, kế hoạch về phát triển hạ tầng cũng đã được đặt ra cho huyện: Đến năm 2016, có 11/14 xã đạt tiêu chí giao thông với khối lượng công việc phải hoàn thành là xây dựng 39,3km đường trục xã và liên xã, 28,39km đường trục thôn, 55,4km đường ngõ xóm và 21,46km đường trục chính nội đồng.

Về thủy lợi, cũng đến năm 2016, Đức Trọng phấn đấu có 11/14 xã đạt tiêu chí thủy lợi; về điện: 14/14 xã đạt; trường học: 11/14 xã đạt; chợ nông thôn: 14/14 xã đạt; y tế: 14/14 xã đạt...

Về nội dung phát triển kinh tế, tổ chức SX và nâng cao thu nhập cho người dân, Đức Trọng đặt ra mục tiêu: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; phát triển chế biến nông lâm thủy sản; xây dựng hệ thống dịch vụ cho SXNN; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn các xã.

 Đến 2016, phát huy lợi thế so sánh về đất đai và khí hậu, Đức Trọng sẽ nâng diện tích SX rau hoa công nghệ cao lên 2.500 ha với doanh thu đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm; tái canh và cải tạo giống cà phê khoảng 2.400ha với doanh thu trên 200 triệu đồng/ha/năm; phát triển đàn bò sữa đạt trên 10.000 con...

Cùng đó, huyện cũng đặt ra chỉ tiêu là đến năm 2015 có 10 xã đạt thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng, các xã còn lại đạt từ 20-32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, vùng dân tộc thiểu số còn 5% để đến năm 2016 tất cả 14/14 xã đạt tiêu chí về thu nhập.

Mặc dầu có những thuận lợi nhất định nhưng chặng đường phấn đấu đến 2016 trở thành huyện chuẩn về NTM của Đức Trọng đang đặt ra những yêu cầu khá cam go cần đến sự phấn đấu một cách bền bỉ của lãnh đạo và toàn thể nhân dân của địa phương. Tuy vậy, vẫn tràn đầy hy vọng rằng với sự phấn đấu bền bỉ ấy, Đức Trọng sẽ là huyện thứ hai của tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn về xây dựng NTM.

Phạm Luyên (http://nongnghiep.vn/)LIÊN KÉT